İstatistik Konusu | 01 - İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş sağlığı ve güvenliği konusunda alınacak kararları ve uygulanacak politikaları desteklemek, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarının oluşturulmasını sağlamak amacıyla kurulan bilgi sistemleri iki temel veri setini içermektedir. Bunlardan biri kaza ile yürütülen faaliyet arasında ilişkinin belirlenmesi, olayın meydana gelişindeki durumun tespit edilmesi, kazanın nedenleri ve kazaya neden olan etmenlerin ortaya çıkartılmasına ışık tutacak kaza ile ilgili verilerdir. Bir diğeri ise kaza ile çalışan arasındaki ilişkinin belirlenmesi, kazanın oluşunda çalışanın davranışlarının ve özelliklerinin etken olup olmadığının tespitine ilişkin yaralanmaya yönelik değişkenlerdir.

Bu bağlamda iş kazaları bilgi sisteminde yer alması beklenen veriler;

  • kazanın yeri, nedeni, oluş şekli ve türü,
  • yaranın cinsi, vücuttaki yeri, sıklık oranı gibi yaralanmaya yönelik veriler,
  • etkilenen kişilerin nitelikleri (yaş, cinsiyet, meslek, eğitim durumu vb.) ,
  • işyerinin özellikleri (ekonomik faaliyet, coğrafi konum, işyeri büyüklüğü vb.) hakkında verilerdir.